การเมืองเป็นเรื่องของ…?

politics

politics การเมืองเป็นเรื่องของ…?

politics หากจะพูดถึงการเมืองในเวลานี้ก็คงจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันได้ แต่หากจะไม่พูดถึงเลยก็เห็นจะไม่ได้จากช่วงเวลาที่ผ่านมาเราพบว่าการเมืองยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนหยิบยกขึ้นมาถกประเด็นและหาคำตอบกันอยู่เป็นประจำ และประเด็นที่ยังคงมีคำถามอยู่ก็คือ “การเมืองเป็นเรื่องของใคร”หากจะบอกว่าเป็นเรื่องรัฐบาลฝ่ายเดียวก็เห็นจะไม่ใช่

เพราะประเทศของเรานั่นปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย อันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องของทุกๆคนในประเทศครั้งหนึ่งประธานาธิบดีลินคอล์นแห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า“การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน”

นั่นหมายความว่าอำนาจในการปกครองของระบอบนี้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองประเทศตามหลักประชาธิปไตยทางอ้อม กล่าวคือประชาชนมีสิทธิเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศเพื่อทำหน้าที่รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนที่ได้มอบอำนาจให้แต่ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นถูกกำหนดให้การปกครองเป็นแบบระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบซึ่งเราก็ยังสามารถมีสิทธิในการปกครองอยู่ดี

สิทธิในการปกครองของเราเกิดจากอะไร

นั่นเกิดจากการมีสิทธิมีเสียงในการเลือกผู้แทนในฐานะพลเมืองเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภาถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิในทางอ้อมแต่ก็ถือเป็นการไม่นิ่งเฉยต่อการมีสิทธิของตนเองเป็นที่มาของช่วงเลือกตั้งที่เหล่าผู้แทนต่างเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตนเองให้เกิดประโยชน์ เพราะการออกไปเลือกตั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นการออกไปใช้สิทธิเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นการออกไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการปกครองและการดำรงไว้ซึ่งระบบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยว่าจะยังคงอยู่ทั้งนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่พึงกระทำอีกด้วย ในเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครในสังคมก็ควรจะหันมาสนใจและให้ความสำคัญ เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อได้รัฐบาลมา

และมีการกำหนดนโยบายขึ้นมันจะส่งผลโดยตรงต่อพวกเราทุกคนในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องการคมนาคม การเสียภาษี การอุปโภคบริโภคต่างๆ ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อตัวเราเองทั้งนั้นหากจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้เช่นกัน เพราะเมื่อเราได้นักการเมืองที่ดีแล้ว

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นย่อมตกมาถึงประชาชนในที่สุด

รวมไปถึงประเทศชาติเองก็จะพลอยได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานของรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยความเต็มใจของประชาชนด้วยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่เป็นประชาชนในประเทศนี้ที่พึงควรจะดำรงไว้ซึ่งสิทธิในการปกครองประเทศ